• Female / age around 30 years
 • English (TOEIC score around 500 more)
 • Make to create Sales Order, Purchase Order

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 8-15 ปี
 • Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sourcing Senior Staff

Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • procurement
 • sourcing
 • purchasing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing & Logistics Management
 • Sourcing of Raw material , services and other.
 • 3-5years in Purchasing and Logistics

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • appointment negotiation contact Supplier
 • Coordinate E-Mail in English.
 • Age 25-35 years

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Drive the growth in Electronics
 • Deliver P&L of this category
 • Maintain and develop relationship with brands

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีความรู้ด้านช่างกล,วิศวกรรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การนำเข้า, การส่งออก และจัดซืือ
 • มีความรู้ด้านพิกัด, ภาษี, ข้อยกเว้นภาษีนำเข้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-40 years old
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 5-8 years working experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อ-จัดจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานที่ อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทราได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อ
 • ประสานงาน
 • admin

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree
 • Purchasing, Procurement knowledge
 • Good interpersonal skills with an open personality

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงหรือหญิง - อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรับผิดงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Educational Background: Bachelor Degree in Engin
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเหนือกว่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree minimum
 • 5 years purchasing experience
 • Good command of English communication

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ.ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร/ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านจัดซื้อวัตถุดิบหรือแพคเกจจิ่ง
 • มีความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in spare parts purchasing
 • Excellent technical knowledge of machinery

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • Fluent in English or another language
 • Good computer skills in MS office.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or male, aged 28 – 36 years old.
 • Thai nationality only.
 • At least 2 years’ experience in procurement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 3 years working experience working for procurement
 • Knowledge of engineering drawings and quality syst

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administrator of purchasing or procurement
 • Issuing purchase order (P/O), sales order (S/O)
 • Coordinate with suppliers and the customers

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Supervisor

EPS Consultants Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • PR and PO process,raw materials,machine spare part
 • purchasing,deal with suppliers,buyer,merchandising
 • ERP,plastic production,ISO 9001:2008,ISO 14001, 5s

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, 30~40 years old
 • Bachelor degree in logistics or related fields
 • Communicative English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อนมผง อาหารแห้ง ค้าปลีก
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว ไหวพริบดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent English
 • CTW Office
 • Diverse team

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อและประสานงานจัดซื้อจากต่างประเทศ
 • มีความชำนาญในการสื่อสารภาษาจีน
 • สามารถทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการเกษตร
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ มาอย่างน้อย 3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing
 • experience minimum 5 yrs.
 • Wellgrow industrial estate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, age 24-27 years old
 • 1-3 years experience in Purchasing filed
 • Negotiation skill & lead solving the problem

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญาตรี
 • ประสบการณ์การจัดซื้อเกี่ยวกับซื้อขายกระดาษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • sourcing skill, negotiation skill
 • Well organized, systematic thinking
 • work hard, dedication to its assignments

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานบุคคล10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing Engineer
 • CAPEX and Project procurement
 • new project development especially Chemical mat.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • finding, selecting and managing fresh suppliers
 • Search and Negotiate with fresh suppliers/ vendor
 • Day to Day management of fresh section, overseen

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in Japanese company
 • Polish your skills working
 • Be responsible for spare parts

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Buyer- Mill Service/MRO (Talent Pipeline)
 • 4 years of procurement Experience,FMCG prefered
 • Negotiation skills/ analytical ability

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการ เลือกซื้ออาหารสด และการจัดเก็บ
 • สามารถจัดการในการส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี
 • เคยผ่านงานด้านการจัดชื้อ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • •Thai Nationality only, Age 24-35 years
 • •Bachelor or Master’s degree in related filed
 • •2-3 years of experience in purchasing

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in English or other related
 • Female age 22-25 years
 • Creative Thinking and Teamwork

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Experience in Retail Business
 • Good in English communicating skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good attitude
 • Upper TOEIC score 650
 • Can work under pressure

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับจัดซื้อต่างประเทศ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชื่นชอบการออกแบบและการค้าปลีก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล