• 1-3 years working experience in sales project
 • Salary 16K or above without commission
 • Working Mon-Fri 8.00-17.00

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experience of minimum 3 years in experience sales
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering, Architect.
 • Good understanding of construction drawings.

41 นาทีที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Deputy Structural Design Manager

DVASCO CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor Degree in Civil Engineer
 • 10 year experience in Construction Design
 • Good command of English

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ตั้งใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

42 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, Thai nationality, aged between 30-45
 • degree or higher in Civil Engineering or related
 • 5 years of experience in project, site

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/งานสถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาโยธา/ก่อสร้าง

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

42 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์การ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านอาคารสูง
 • ปรับเงินขึ้นเดือนตามผลงาน

43 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

43 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ,ประสบการณ์:2 ปี
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบ อยู่ประจำสำนักงานใหญ่

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3D,Autocad,Photoshop,Skecth up ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • International Company
 • Masterplans and Large-scale Architecture
 • Multiple projects around Asia

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Architect / สถาปนิก

Kosum Pattana Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • งานด้านการออกแบบบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์
 • ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ Auto Cad
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ทำรายการคำนวณประกอบแบบ

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Draftsman

SPAN SYSTEMS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ออกแบบและเขียนแบบงานโครงสร้างอาคารสูง
 • สามารถอ่านแบบโครงสร้างได้

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ถอดแบบประมาณราคา งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Design Engineer

SPAN SYSTEMS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • ออกแบบโครงสร้างอาคารหรือสะพาน
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เขียนแบบ

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส./ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง สถาปัตย์ โยธา
 • เขียนแบบโครงสร้างอาคารและสะพาน

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Drawing Office layout plan with AutoCAD
 • Skillful in AutoCAD
 • Able to communicate in English

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Architect or Civil Engineer
 • 1-3 years’ experience in Aluminium window
 • Male, Thai nationality, Age 25-35

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Draftman

Krungkavee Co.,Ltd.

ธัญบุรี

 • เขียนแบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีรถส่วนตัว พิจารณาเป็นพิเศษ

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor of Interior Design or Decorating.
 • Minimum 5 years experience in design industry.
 • Good written and spoken English.

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years of working experience in a related field
 • Bachelor’s Degree in Interior Design/ Architecture
 • Male/female 35+ years old

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage the project development team
 • Project development/construction is a must
 • Management skill and able to lead a big team

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Age not over 35 years old
 • Bachelor in Civil Engineeringor related fields
 • Good computer skills: MS office, AutoCAD would be

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 10 years experience on commercial
 • Knowledge of contract administration and extensive
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ในการออกแบบได้

30-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
 • มีความรู้กฎหมายผังเมือง

30-Mar-17

 

Applied
 • เขียนแบบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป

30-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 • เขียนแบบ AUTO CAD

30-Mar-17

 

Applied
 • - จบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา, อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ช/ญ
 • - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว), มีความรับผิดชอบ,ขับรถได้
 • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ,มีใบขับขี่

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

INTERIOR DESIGNER

Instyle decoration Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Just graduated in interior design
 • Able to use program 3D ex.sketchup,3dsmax, autocad
 • 16 000 THB to 20 000 THB+ Bonus 5 days/week

30-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน ผลประโยชน์เพิ่มเติม โอกาสความก้าวหน้า
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัส

30-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เขียนแบบและเคลียร์แบบจาก sketch up
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม

30-Mar-17

 

Applied
 • ออกแบบ 3D
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

30-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor of Architecture
 • Minimum 7 years experience in design
 • Good in written and spoken English

30-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบสถาปัตย์ อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up / 3D MAX / AutoCAD

30-Mar-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • คำนวณพท จากแปลน Auto cad
 • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

30-Mar-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

30-Mar-17

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

30-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

30-Mar-17

 

Applied
 • 10 years of media TV entertainment marketing
 • Good English communication skills
 • Executing creative strategies and plans

30-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master's degree in IT
 • Lead, represent as Enterprise Architecture
 • Over 10 years of experience

30-Mar-17

 

Applied
 • หาลูกค้าโดยเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำบริษัท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม

30-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล