• Planning & design
 • Construction & Operation
 • Ensure safe and effective transportation of people

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male 26 - 34 years old, BE. in Engineering.
 • Has experience in Construction field.
 • Has skill in drawing, Mechanical and Electrical.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Supervisor

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, และประเมิณราคาได้
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบ กว. , มีประสบการณ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส. ป.ตรี ช่างก่อสร้าง โยธา
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานสำรวจ ตรวจสอบงานก่อสร้าง 2-5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. ป.ตรี ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการด้านงานก่อสร้าง ควบคุมงานติดตั้งแผ่น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ-ออกแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์การเขียนแบบ 1-5 ปี งานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีความรู้มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 1-3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 26-32ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ต้องเขียนแบบได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 30 - 40 years old, Thai nationality
 • Bachelor of Civil, Structural, Geotechnical
 • 5 years experience in project management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Foreman/โฟว์แมน

3D Mat Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • จบ ปวช -ขั้นต่ำ
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี คิดพื้นที่ได้คล่อง
 • เคยผ่านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรม หรือมากกว่า
 • มีความขยัน หมั่นเพียร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าสถาบัน ก.พ.
 • ประสบการณ์สายงานตรงกับที่สมัคร ขั้นต่ำ 2 ปี
 • ควบคุมหน้างานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบ กว. ภาคี วิศวกร เป็นขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 8 ปี
 • ทำงานล่วงเวลาได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลหน้า site งานก่อสร้าง
 • มีใบ กว ภาคี วิศวกร เป็นขั้นต่ำ
 • มีประสบการณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช หรือ ปวส
 • ออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้โปรแกรม Autacad

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control fabrication subcontractor
 • More than 5-10 years' experience of Insulation
 • experience in oil & gas construction

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Senior Foreman

Sada Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • CONTRACTOR
 • ดูแลควบคุมงานและประมาณราคา
 • งานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.
 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 • ประสบการณ์คุมงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรโยธา
 • ศึกษาขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ช่างก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคาร
 • งานขุดดินและขนดิน
 • งานโครงสร้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโฟร์แมน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ที่พักอาศัย อยู่ในจ.นนทบุรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 18-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
 • มีที่พักอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Flooring Specification Consultant

ATa Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Flooring specification consultant
 • Flooring
 • consultant

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบกำรณ์ด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง 2-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้อย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา
 • มียานพาหนะเป้นของตนเอง รถยนต์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Supervisor
 • oil&gas platform construction
 • Mechanical engineer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years’ experience to support piping design
 • Provide field check service to conduct offshore
 • Report workplace hazards and recommend

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • >2 years of Engineering System Design Engineer
 • Strong LEED Knowledge and Practice/submission
 • Good Command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับงาน ประสานงานเขียนแบบจาก หัวหน้า สถาปนิก
 • ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการซ่อมบำรุง ปรับแก้เครื่องมือสำรวจ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai national, age between 33-45 years
 • Bachelor's or Master’s Degree in Civil Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in project

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบมาตรฐาน ตรวจสอบความถูกต้อง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai national, aged between 35-45 years old
 • Bachelor's or Master’s Degree in Civil Engineering
 • Minimum of 5 years’ experience

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ก่อสร้าง
 • ขยัน อดทน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล