ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 116 ตำแหน่งงาน
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  พญาไท
  • Brand Communication, Corporate Communication
  • สื่อดิจิทัล,SocialNetwork,Photoshop,GraphicDesign
  • นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน, PR, BTS
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  ห้วยขวางTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Internal และ External Communication
  • กลยทุธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
  • สื่อสารทางการตลาดธุรกิจ FMCG
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อสังคม
  • มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาการตลาดดิจิทัล
  • TOEIC 600 Scores
  • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการช่องทาง
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวางTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • Marketing เน้นการเขียนคอนเทนต์ ความคิดสร้างสรรค์
  • Branding สร้างแบรนด์ คิดต่อยอด และพัฒนาไอเดีย
  • PR สื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  ถัด ไป