• ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ และทางการเงิน
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Economics, Statistics, Real Estate
 • Research
 • Strong Excel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การเงิน หรือบริหารความเสียง
 • ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP Business

Pruksa Real Estate Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • งานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง
 • งานบริหารโครงการ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์แนวสูง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาคัดเลือกนิติบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 3 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • จัดทำร่างนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาสถาปัตยกรรม , วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการออกแบบสื่อ
 • สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับองค์กร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์การตลาด ทาว์นเฮ้าส์ บ้านเดี่ยว

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Secretarial/Admin/PR services for the Executives
 • Smooth-tongued English
 • Good welfare and benefits

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน MS C# .Net and SAP
 • มีประสบการณ์ทางด้าน SQL 2012 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน ABAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี การสื่อสารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารด้วยการเขียนได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์

22-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านonline marketing
 • ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์
 • ความคิดสร้างสรรค์

22-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • Corporate Branding
 • Media Planning
 • Corporate Marketing

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดในอสังหาฯ 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และมีใบขับขี่

21-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง(Compliance Audit)
 • สามารถจัดทำสื่อการประชาสัมพันธ์ภายในได้

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years experience in an HR supervisory level
 • Male or Female, Thai nationality, age 30 - 38
 • Good command in English

21-Oct-16

 

Applied
 • Forma ERP implementation
 • Project management, Hardware, Software, Network
 • Plan for installing hardware

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

21-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • วางแผนการสื่อสารทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
 • จัดโปรโมชั่นและวิเคราะห์การส่งเสริมการขาย

21-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ประมาณการราคาการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง , โยธา

21-Oct-16

 

Applied
 • System analysis
 • Digital Marketing
 • Programmer

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Computer science
 • Minimum 8 years experiences of IT fields
 • Good knowledge of IT management

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing
 • Fresh graduate are welcome
 • Passionate about travel

21-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม AP
 • วางแผน และกำหนดมาตรฐาน ในการตรวจสอบร้าน
 • ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีม รปภ.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินการของฝ่ายผู้เช่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการประสานงาน
 • กำหนดแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3+ years of experience in marketing, marketing
 • Proven to be business person with analytical

21-Oct-16

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การขายและเป้าหมายของแผนก
 • ดำเนินการตามแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สรรหา นำเสนอ และพัฒนาช่องทางการขายของแผนก

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Supplier
 • ส่งมอบรายละเอียดงาน คิด Wording

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organizational Design and Change Management
 • Talent & Succession Planning
 • Performance Management

21-Oct-16

 

Applied
 • Analyses wage and/or salaried jobs.
 • Provide people cost for budgeting and provision.
 • At least 10 years experience in Com&Ben.

21-Oct-16

 

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

21-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนการขายพื้นที่เช่าในส่วน Shopping Mall
 • ตรวจสอบสัญญาและเอกสารการขายพื้นที่เช่า
 • ประสาน งานฝ่ายการตลาดและฝ่ายผู้เช่าสัมพันธ์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with Customer information
 • Keep customer updated the status of their booking
 • Handle customer complaints, incidents

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office Management & Administration, Provident Fund
 • Compensation & Benefits, Training, Recruitment
 • Good English Communication skill, Leadership skill

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28-32 ปีขึ้นไป เพศชาย
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรสำนักงานประจำโครงการ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย งานบริการ
 • สามารถปฎิบัติงานในโซนบางนาได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การตลาด,การเงิน

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in marketing
 • 3 years of experience in Marketing/ Sales/PR
 • Able to travel both local and international

21-Oct-16

 

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Competitive package & benefits
 • Challenging opportunity
 • Convenience Location

21-Oct-16

 

Applied
 • THAI Nationality Only
 • Degree in HR Management
 • Solid working knowledge of C&B program design

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied