Director of Sales (B2B)- Urgent

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Golden Opportunity
 • Urgent Position
 • Well-known MNCs

33 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ปวส.-ป.ตรี
 • มีบุคลิคภาพ-มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี-การเงินในโรงงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Factoring Experience in Banking&Financial Field
 • Stable Company with Good Benefit
 • Good English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ให้ข้อมูล โน้มน้าว และปิดการขายลูกค้า
 • โทรติดต่อ ประสานงานลูกค้า กลุ่มใหม่/ฐานลูกค้าเดิม
 • เพศ : ชาย , หญิง 22-35 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส
 • มีทักษะการประสานงาน, มีความกระตือรือร้น-อดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress และ MsOffice

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลทางบัญชี ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • จบด้านบัญชีหรือมีประสบการณ์งานด้านบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
 • บุคลิกคล่องแคล่ว สุภาพ การพูด-การสื่อสารดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลซ่อมแซมเครื่องจักร
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35
 • ปวช. ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย และหญิง
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้ข้อมูล โน้มน้าว และปิดการขายลูกค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • โทรติดต่อ ประสานงานลูกค้า กลุ่มใหม่/ฐานลูกค้าเดิม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Executive

AUTO BUSINESS CORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Product Marketing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • พนักงานติดรถส่งสินค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ)
 • ขับรถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตามสถานที่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 - 3 years experience in Production Planning
 • Excellent command of English
 • degree in Food Technology

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรง / PM
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • The company is lead by a former Lazada.
 • We has been ranked among the top 20.
 • We provide health information to internet users.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • ประสานงานด้านก่อสร้าง
 • วางแผนและควบคุมวัสดุ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส. ด้านก่อสร้าง
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานใน Site งาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher business and marketing
 • Five years of prior management experience
 • Good communication skills both Thai & English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3-5 year experience as Process engineer
 • Specialist in machines, equipment, process,etc.
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้บางครั้ง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัทในประเทศ
 • ภาษาอังกฤษดีถึงดีมาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age 25-30
 • Bachelor's degree in accounting
 • Communicate in English both spoken and written

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience supplychain mgmt, warehouse mgmt
 • Great company to work for
 • Great salary and growth opportunities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี ได้แก่ รายการตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย
 • จัดทำงบการเงินรายเดือน และรายไตรมาส
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำเครื่องดื่มได้หลากหลาย
 • มีความเป็นมืออาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
 • มีความเป็นมืออาชีพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Fluent in English both of written & Spoken
 • Good computer skills (MS-Office, Internet)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male & Femal Age 25 - 40
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in financial modelling development
 • Utility & Infrastructure
 • Feasibility study

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in Law
 • provide the legal research in rules and regulation
 • Legal consultant

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experience in purchasing and admin
 • Good communication skills and team work
 • Ability to work under pressure to meet deadlines

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • จบการศึกษาด้านเครื่องสำอางค์ , สาขาวิทยาศาสตร์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์ ด้านงานบริหารร้านอาหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึึนไป
 • มีภาวะเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์
 • สามารถทำงานเป็นกะ และหมุนเวียนวันหยุดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, Digital Marketing
 • Ensures the eCommerce site is functional
 • English & Thai fluency required

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อธัยาศัยดี พูดจาไพเราะ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินธนาคาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 • -*- เริ่มงานได้ทันที -*-

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied