• Multinational Company
 • Fast track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลหมู่บ้าน1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ
 • จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ซ่อมบำรุงทั่วไป
 • ตรวจสอบระบบและบันทึกข้อมูลประจำวัน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Computer และ โปรแกรม Microsoft Office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และทำการสอนงานให้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s Degree, with one degree in MBA
 • At least 8 years working experience
 • Strong people management and leadership skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • จัดทำแคมเปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • สนับสนุนข้อมูลสำหรับฝ่ายขายในการดำเนินกิจกรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม
 • วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโดมิเนียม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Human Resources
 • Determine the recruitment and candidate sourcing
 • Good command in English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, BBA
 • 1 - 3 years experienced in related fields
 • Fluent in both spoken and written English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Possess a keen interest in Real Estate.
 • Possess a keen interest in Art.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Interior
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ตกแต่งภายใน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multi National Company
 • Fast Track of Career Development
 • Competitive Remuneration Package

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accounting Experience
 • Chulalongkorn/Thammasat/Kaset
 • Well known University

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control and manage construction cost.
 • Oversee all on-site managing and monitoring.
 • Provide coaching and counseling to foreman.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CFO, Real estate development, property management
 • Thai, Expat Nationality with CPA certificates
 • Based in Yangon, Myanmar

13 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Strategy
 • Business Planning
 • Project Management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing Officer
 • Terminal 21
 • Marketing

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ผจก.ส่วนขาย - อสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ขายอสังหารริมทรัพย์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Feasibility
 • Financial analysis
 • Corporate finance

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 5 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 3 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กระตือรือร้น บุคลิกภาพดี
 • มีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์
 • ปฏิบัติงานประจำโครงการตามที่ระบุได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing
 • 3 years experience in Marketing
 • Fluent in both spoken and written Japanese

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in Marketing function
 • Prefer F&B or MICE industry
 • Develop marketing strategy and plan

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • Acquire permits and approval required by laws
 • Developed relationships with government sectors

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ เป็นต้น
 • 2. มีความสนใจข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจบ้านจัดสรร
 • ใช้โปรแกรม MS-OFFICE และ Internet ได้เป็นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช.-ญ. อายุ 30-40 ปี (รับ 2-3 อัตรา) อัตราเพิ่ม
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นวัตกรรม innovation เทคโนโลยี
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
 • ความคิดสร้างสรรค์

26-May-17

 

Applied
 • analyst
 • finance,economic
 • feasibility study

26-May-17

 

Applied
 • งานบริการลูกค้า
 • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ได้
 • บุคลิกภาพดี

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Statics, Applied statics
 • Experience in data analysis
 • Command of spoken and written English

26-May-17

 

Applied
 • Developing web application and website
 • Designing interface, page and layout for web sites
 • Developing web applications.

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied