• Maintenance Engineer
 • PLC program, omron , mitsu
 • TPM , PM , Predictive maintenance, machine

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายของกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ
 • มีความสนใจด้านยานยนต์ มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ขายรถยนต์มือสอง ประสานงานกับไฟแนนซ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านไอที,คอมพิวเตอร์
 • ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งและลงโปรแกรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ: 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับรถยนต์
 • ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • คิดและสร้าง Campaign และกิจกรรมต่างๆบนสื่อ
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี ด้าน Digital Marketing
 • สร้าง Brand Awareness และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริการลูกค้า เปิด-ปิดสัญญาเช่ารถ
 • ส่งมอบ-รับคืนรถยนต์จากลูกค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ ส่วนกลางสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 • เพศ ชาย อายุไม่น้อยกว่า 23 ปีบริบูรณ์
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถยนต์ บริการรับ-ส่งลูกค้า
 • ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ มีใบขับขี่
 • มีความมั่นใจในตัวเอง มีใจรักในงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รับจองรถเช่าทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายของกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ
 • มีความสนใจด้านยานยนต์ มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to provide professional HR service and support mgr
 • Focusing on Training and Development
 • People development, competency, Business partner

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Manager
 • Age 40-50
 • Automotive and engine industry

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience at least 5-10 years
 • Managerial in QC process of automotive field.
 • Bachelor 's degree in any Engineering

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years in production preferably
 • Manage 4M (Man, Material, Method and Machine)
 • Bachelor degree in Mechanical/ Industrial engineer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • At least 2 years in purchasing, automotive.
 • Language Skills: Good Command in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in general accounting
 • Experience in Cost and Inventory comtrol
 • English is good command,speaking, writing, reading

27-May-17

 

Applied
 • 7 years experiences in the related field
 • Fair command of English
 • Good knowledge of BOI application and submission

27-May-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • รู้จักพื้นที่และโรงแรมในภูเก็ต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 35 ปีหรือมากกว่า
 • มีใบขับขี่ ท.2

27-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-May-17

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in Marketing, Engineering
 • automobile industry
 • Good command of English or Japanese

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Good in Kaizen, Sigma and Lean.
 • Experience in manufacturing system

27-May-17

 

Applied

Senior Sales Manager - Automotive

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Key Account Management
 • Acquire Acquisition Target with JOEM
 • Team management

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการประสานงานในการจัดรถยนต์เมื่อหมดสัญญา
 • จัดทำข้อมูลการเรียกเก็บค่าใชจ่ายกรณีอุปกรณ์
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลจำนวนรถยนต์หมดสัญญา

27-May-17

 

Applied
 • Thai nationality / Female, Age between 30-40
 • Degree in Business Administration or any related
 • 5 years experience in Personal Assistant

27-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

27-May-17

 

Applied
 • รับรอง ดูแลการจองรถของลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายคนจีน
 • ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามจากลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

27-May-17

 

Applied

Web Programmer

Thairung Partners Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET

27-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร
 • จัดทำและติดตามการฝึกอบรม

27-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

27-May-17

 

Applied
 • ค้นหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

27-May-17

 

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง ทั้งชาวญี่ปุ่น
 • ขับรถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง, รถตู้)
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สามารถเลือกใกล้ที่พักได้

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นำเสนอขายรถยนต์มือสอง

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office

27-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied
 • ผู้บริหารการขาย/ขายรถ/รถตู้/ขายรถVIP/Fleet Manager
 • ดูแลการขาย/Sale/Fleet Sales Account/Sale Executive
 • Sales Account / Automotive/Vehicle/รถยนต์/ยานยนต์

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineering Planning
 • Mechanical Engineering
 • Industrial Engineering

27-May-17

 

Applied
 • system architecture design/Infrastructure Database
 • Male/Female, Age 25 years above, Bachelor's degree
 • 3-5 years of exp.in database/coding

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support team to build the vehicle
 • Male/Female,Age over 22 years, Diploma/Bachelor's
 • Fresh Graduate student only

27-May-17

 

Applied
 • Japanese National
 • Experience in handle Tool&Die in automotive parts
 • Tier 1 experience is preferred

27-May-17

 

Applied

Product Manager

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท การตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • ทำงาน จ-ส(เสาร์เว้นเสาร์) . 8.00 – 17.00 น.

27-May-17

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • QA QC assistant manager automotive chonburi
 • supplier/customer support
 • iso 9001, 14000, TS 16949

26-May-17

 

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 5 years experienced in QA/QC or inspection field
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

26-May-17

 

Applied
 • Knowledge in VB.net, ASP.net, Crystal report, etc.
 • Knowledge in Web and Windows application
 • Background in database programming

26-May-17

 

Applied
 • At least 5 years of experience, Business Analysis
 • Strong knowledge of MRO
 • Ability to interpret CMM and Excellent English

26-May-17

 

Applied