• Good English communication.
 • 5 years up experience.
 • Good planning, work well under pressure

44 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Temporary
 • Data entry
 • Report

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in marketing, business management
 • more than 5 years in experiences in transportation
 • Familiarity with the latest trends, technologies

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Inside Sales ( Sales Support)

cargo-partner Logistics Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree with at least 1 years’ business development
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up ได้ดี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTOCAD 2D 3D ได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PROJECT MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum global business experience of 5 years
 • Administrative background
 • Strong sales and marketing capabilities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับ เช็ค ปล่อยสินค้า ที่มาฝากเก็บในคลังสินค้า
 • ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและลูกค้าที่เข้ามา

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนา
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสารงานกับพนักงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธ
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 • สามารถวางแผนและควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งระบบได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขายและงานด้านเทคนิคในกลุ่มลูกค้า
 • รักงานขาย ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expanding the new customer base
 • Aged between 35 and 48 years old
 • 10 years experience in finance and accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ27-40 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้
 • มีประสบการณ์ในด้านบริการลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่พบประจำวัน
 • ดูแลระบบเครือข่าย
 • จัดการบริหารตวามเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านการขนส่ง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ดูแลการมาปฏิบัติงานาของพนักงานขับรถ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำกับดูแลพนักงานธุรการในส่วนงานคลังสินค้า
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านคลังสินค้า

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in all aspects of Customer Service
 • Experience in Freight Forwarding Business
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expanding the new customer base
 • Aged between 35 and 48 years old
 • 7 years sales experience in a logistics

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in logistics and warehouse
 • Male / Female age between 30 – 45 years
 • Thai Nationality

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Express Courier, airfreight experience
 • Monitor business efficiently
 • Develop and implement product

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales activities in China market
 • Chinese speaking
 • FMCG

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged between 30 and 45 years old
 • 5 years sales experience in a logistics
 • Ability to persuade and influence others

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BDM/Sales
 • Experience in Freight Forwarder, Logistic
 • Logistic business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • To manage daily execution of customer service
 • Demonstrated warehousing and logistics operations
 • Proficient in both spoken and written English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the third party logistics sector
 • 2 years in logistics, warehousing industry.
 • Demonstrated warehousing and logistics operations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export Import
 • Business Development, Sales, Support, Air, Sea

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Logistics, Freight Forwarder, Shipping, Forwarding
 • Customs Brokerage, Custom Clearance, Export Import
 • Business Development, Sales, Support, Air, Sea

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To run day-To-day operations and implementation
 • Experience in food & beverage or similar products
 • Strong in warehouse & operations management

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age between 25 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in any field major
 • 1-2 years experienced relate with Logistics

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office พื้นฐานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsibility and hard work.
 • A strong team player.
 • Ability to communicate in English and Thai

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age between 22 - 35 years.
 • Bachelor 's Degree or higher in any field.
 • Experience in Logistics & Freight 1-2 years

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง ม.6, ปวช., ปวส.
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ดูแลพัสดุของลูกค้าทั้งรับ และส่ง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานที่กำหนด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • จำหน่ายตั๋วโดยสารประจำทาง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า
 • ดูแลการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
 • รู้เส้นทาง สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-3 years of experience
 • taxation,bank reconciliation,monthly AP AR

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาด
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • งานด้านการตลาดและบริการลูกค้าอย่างน้อย 8 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขับรถทัวร์+รถใหญ่3 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ้นไป
 • ขับรถทัวร์ตามสายเดินรถของบริษัทฯ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคาะ,โป๊ว, ขัด, ประกอบ, พ่นสีรถยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมตัวถังและสี
 • ปวส. / ปวช. ,ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในการดูแลเครื่องยนต์และยาง
 • เพศชาย
 • ปวส. ช่างยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied