Programmer

P.N. TEXTILE CO., LTD.

เมืองสมุทรปราการ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net
  • มีความรู้ด้าน Database, Web Server, Operating Syst

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล