• .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้าน Network เป็นอย่างดี
 • ใช้ PHP,ASP, My SQL, Flash, HTML,JAVA,VB, เป็นต้น
 • ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/การจัดการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ Software

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล