• Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

21-Oct-16

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • จัดทำ Infographic และ สื่อมัลติมีเดีย

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years in Oracle Applications
 • Willing to work hands-on with the Oracle.
 • Other Oracle and ERP skills.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล