• Implement territory sales plan by products
  • Proactively manage key stakeholders
  • Identify areas & activities for continued product

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล