• Minimum 7 years experience in Costing Account
 • Good Command in English
 • Salary up to THB 100,000 ++

03-Dec-16

 

Applied
 • Appropriate Finance Bachelor degree and experience
 • Basic working knowledge of English.
 • PC literate Excel/Word/Outlook/Power Point

02-Dec-16

 

Applied
 • รับพิจารณาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และบัณฑิตจบใหม่
 • เปิดโอกาสให้เรียนรู้ระบบบัญชีชุดใหญ่ในบริษัทมหาชน
 • ให้สวัสดิการดี ทำงานในบรรยากาศธุรกิจที่กำลังเติบโต

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Experience in using Hyperion Smart View.
 • Good English communication and interpersonal skill

01-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 7 years experience in Costing Account
 • Good Command in English
 • Salary up to THB 100,000 ++

01-Dec-16

 

Applied
 • Yearly Purchasing CR Target setting and allocation
 • Experience in Cost Reduction is advantage.
 • Good command of English both written and spoken.

29-Nov-16

 

Applied
 • ติดต่อเรื่องยอดค้างการชำระและเร่งรัดหนี้สิน
 • เพศ หญิง ( อายุระหว่าง 21 - 25 ปี )
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวางบิลรับชำระ

29-Nov-16

 

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

28-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality age 27-35 years
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • 5 years experiences in Accounting field

28-Nov-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งหมดของบริษัท

18-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล