• Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT.,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

07-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) อายุ 27-45 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี เอกก่อสร้าง หรือ โยธา
 • มีประสบการณ์ และชำนาญงานเหล็กโครงสร้าง, งานปูน

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบ กว. ระดับ ภาคี เท่านั้น

06-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Overtime Payment
 • Construction Design & Maintenance Service
 • 1 - 3yrs, exp, in Construction Company

05-Dec-16

 

Applied
 • Facility & Project Management
 • At least 5 years experience in project management
 • Experience in building facilities management

04-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mth.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied

วิศวกรโยธา

Veha Construction Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

 • มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
 • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล