• Facility & Project Management
  • At least 5 years experience in project management
  • Experience in building facilities management

04-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
  • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล