• .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
  • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

20-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/การจัดการ
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ Software

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล