Web Master

Body Shape Corporation Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
 • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
 • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา Broadcasting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล