Dunning Officer

T Leasing Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีรถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist Department Manager to plan, evaluate
 • Assist Department Manager to supervise collection
 • Direct interaction with assigned clients

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล