• Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • 3-5 years working experience as a medical represen
 • Energetic, Self-motivated, creative

06-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

06-Dec-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

06-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
 • บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย

06-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยา
 • ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
 • บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล