• Read, write, speak English fluently
 • Assist guests with check in and checkout
 • Operating in Front task area

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

08-Dec-16

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • เพศชาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

05-Dec-16

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง

09-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล