• Bachelor’s Degree in Interior Design
 • Min 5 years’ experience in corporate office design
 • Good spoken and written English

20-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม
 • สามารถปฏิบัติงานที่ ประเทศ สปป.ลาว

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ออกแบบภายใน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การขายที่ดี

19-Oct-16

 

Applied
 • Excellent English skills
 • Solid knowledge in 3D Max Studio Perspective
 • Able to re-locate to Singapore

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล