FURNITURE DESIGN

Fineline Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ดูแลส่วนงาน ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์
 • ควบคุม การผลิตงานตัวอย่าง
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a relevant scientific.
 • Understanding of strategy and planning issues.
 • App, web or industrial design experience.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ ด้วยโปรแกรม Solid work.
 • มีประสบการณ์ด้านงานไม้โซลิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล