• Hire purchasing, Leasing, Credit Control
  • Experience in hire purchasing or leasing company
  • English communication skill.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
  • ปริญญาตรี 1-3 ปี
  • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

19-Oct-16

 

Applied
  • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
  • ปริญญาตรี 1-3 ปี
  • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล