• Maintains operations by preparing policies
 • F&B management
 • valuating and auditing food, beverage and service

25-Oct-16

 

Applied
 • Sales strategy and high performing team
 • Leadership skills with motivation and inspiration
 • Career development

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล-สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงาม-รพ. อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช/ม.6 ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์งานผู้ช่วยทันตกรรม อย่างน้อย 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเวชกรรมความงามหรือศัลยกรรมความงาม

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล