• Bachelor or Master in Business Fields of study
 • Working Experience <12 yrs, New Grads are welcome
 • Selling Exp/Skills, fluency in Thai communication

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

21-Oct-16

 

Applied

Trade Operation Team Lead (AVP)

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Trade Finance Import Export
 • Settlement Operations
 • Trade Operation

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

27-Sep-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล