• Mechatronic , Equipment Engineer,Robotic,Control,
 • Building,configuring, testing,robots,Petrochemical
 • Design,circuit boards, electronic ,and

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality , Engineer, CMM /PC-DMIS
 • Quality Engineer , Metrology , CMM,brown&Sharpe
 • QA

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preferably mechanical or electrical engineering.
 • 6-8 years successful industrial sales (B2B).
 • Should have own vehicle and have a driving license

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ สองปี ต้องการทั้ง วิศวกรโยธา ไฟฟ้า
 • งานท้าทาย ในบรรยากาศอบอุ่น
 • บริษัท กำลังขยายงานโดยด่วน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Electronical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Electrical

CH Auto Industry Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายโรงงาน
 • ปวช/ปวส/ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สามารถอ่านระบบวงจรไฟฟ้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Engineer, Mechanical
 • Good communicator in English
 • Good visual acuity and manual dexterity

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechatronic
 • electronics system error on all equipment
 • equipment

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years and experience in construction field
 • utilities&facilities developement and maintenance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Laemchabang, Sriracha, Chonburi.
 • Experience in Manufacturing or Quality function
 • Opportunities to take on exciting & new challenges

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering / Mechanical
 • 1-2 years experience
 • Experience in plastic injection molding

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หัวหน้าช่างเดินท่อ วางระบบท่อ
 • ขับขี่รถยนต์และมีบัตรอนุญาติขับขี่
 • ทำงานนอกสถานที่ได้ และสามารถเจรจากับลูกค้าได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male have age 27-28 years old.
 • Bachelor degree in Electrical Engineer.
 • Experience for support part electrical and machine

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male only
 • Age not over 25 years old
 • Control electrical spare part.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or above in Electronic, Mechanical.
 • Have working experiences at least 1-2 years.
 • Control equipment calibration.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical/ Electronic.
 • Experience in manufacturing / process design.
 • Lean manufacturing background.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า
 • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ปวส.ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ Off-shore,
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะอยู่ตลอด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ช่างยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม
 • สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ
 • Off-shore, On-shore, Petrochemical, Power plant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning, managing and controlling the maintenance
 • Undertaking regular Health and Safety
 • Responsible for the recruitment, retention

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare the information of Sales Quotation
 • Prepare the cable design and Manufacturing Guide
 • Design new products as per customer’s requirements

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ช่างประจำเครื่องCNCมิลลิ่ง
 • ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ช่างประจำเครื่องCNCมิลลิ่ง
 • ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering of Electrical, Control
 • Male / Female, age 22-25 years
 • Experience in the field of automation control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10-15 yrs in ESH, Facility and Maintenance
 • Working in manufacturing with > 2000 personnel
 • Strong Command in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบ กว.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 35ปี
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma degree, preferably in Chemical, Mechanical
 • More than 5 years production/supervision
 • SAP experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age 25-35 years old.
 • 3 year’s experienced in native starch factory.
 • Able to work under pressure & work hard.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Latest technology in high-end electronics products

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of process related standards

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส ไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง 2-3 ปี
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง การทวนสอบ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant and Equipment Engineer,Robotic,Control,
 • Building,configuring, testing,robots,Petrochemical
 • Design,circuit boards, electronic ,and

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in automotive industry
 • Have experience in PLC using, Tough screen program
 • Good command of spoken and written English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Experience 1-3 Year.
 • Excellent understanding of industrial controls

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี ( เครื่องกล , ไฟฟ้า )
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 + years experience in handling plant maintenance
 • To report to the Maintenance Manager in daily
 • Previous experience with continuous manufacturing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 yer. exp. from Quality warranty customer claims.
 • Good knowledge in TS16949 and Good in English.
 • Bachelor degree in Engineer field.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Study in 3rd year with GPA at least 2.5
 • Engineering, Marketing, IT
 • Ability to communicate in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • system analysis, dynamics, test methods and system
 • MATLAB, Famous
 • Knowledge on fluid dynamics, electronics

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduate Mechanical/Electrical Engineers
 • 5-7 years of experience
 • Project cost control

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล