• Signallling Maintenance Experience
  • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
  • providing rectification to all failures

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกรโทรคมนาคม

Stepwise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย หญิง ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
  • เป็นผู้มีมานะ ขยัน ต้องการความก้าวหน้า

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล