• Engineer ,cost control , cost and ,project
  • monitor , budget , change ordering , forecast
  • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

21-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง และปรับปรุงเครื่องจักร

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล