• Can travel within the country to 3 plants
 • Very Good English communication and international
 • Strong experience in safety, environment Health

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือคุณวุฒิเทียบเท่า
 • สามารถออกแบบระบบ บำบัดน้ำเสีย และระบบผลิต BIO GAS
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบไม่น้อยกว่า 5 ปี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงาน SITE

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recognized as one of the best employers
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อบรบพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลความปลอดภัยทั้งโรงงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างตามสถานที่ต่างๆได้

17-Oct-16

 

Applied

Environmental Scientist - Bangkok

CH2M

กรุงเทพมหานคร

 • Full-time
 • Able to work and travel independently in the field
 • Possess good English communication skill

13-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล