• Thai national, age around 22-30 years old
 • Bachelor degree of Environmental Engineer
 • Knowledge and experience in Environment Field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female age between 28-35 years
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • 5 years’ experience in Health Safety Environment

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupation Health and Safety
 • Minimum 4 years’ experience in Safety field
 • Knowledge of safety / Industrial law

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5~7 years of experience in safety or related field
 • Male/Female, 30~40 years old
 • Advantage: English or Japanese language skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree or higher in Occupational Health and Safety
 • 8 years working experience in Safety/ Environment
 • Familiar with OHSAS 18001, ISO 14001,food safety

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vocational Degree
 • 5 years of manufacturing experience
 • 5 years of experience in leader level

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Safety and Health.
 • 5 yrs in Safety from manufacturing environment
 • Able to command in English

27-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Study in 3rd year with GPA at least 2.5
 • Engineering, Marketing, IT
 • Ability to communicate in English

27-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาตรีวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ

27-Oct-16

 

Applied
 • Safety Professional Certificate
 • Chemical Manufacturing
 • Hazardous Substances Storage

27-Oct-16

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 28 - 40 ปี
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรม 5 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety.
 • Knowledge about of ISO 9001, ISO 14001 is a plus.
 • Knowledge of safety/environmental laws.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • 5 year working experience in an SHE functions
 • Safety at Professional Level Certificate
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering

26-Oct-16

 

Applied
 • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกัน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผล
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Safety, Occupational Health
 • Good command of English
 • Possess permit of Professional Safety Officer

26-Oct-16

 

Applied
 • Knowledge for execution of construction safety
 • Knowledge to summarize and collect work method
 • Knowledge supervising implementation

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience in Environmental
 • Knowledge of ISO 14001 & OHSAS 18001 management
 • Leading and supervising security personnel

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Chemical or related.
 • Knowledge and experience in Quality Management.
 • Experience in occupational safety and health.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 • 8 – 10 ปี งานอาชีวอนามัย, ความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • labor Union management
 • M&A or HR System Integration
 • Safety regulations

24-Oct-16

 

Applied
 • Occupational health and Safety
 • Environment
 • Knowledge of OHSAS18001:2007 of ISO14001:2004

24-Oct-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • 2 Years in Safety, Environmental and Occupational

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning, managing and controlling the maintenance
 • Undertaking regular Health and Safety
 • Responsible for the recruitment, retention

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Environmental engineering
 • 5 years of working experience in environmental
 • Experience with energy assessment

24-Oct-16

 

Applied
 • 10-15 yrs in ESH, Facility and Maintenance
 • Working in manufacturing with > 2000 personnel
 • Strong Command in English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีใบรับรอง จป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิ
 • ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำง

24-Oct-16

 

Applied
 • Process , Safety Management , PSM , Petrochemical
 • tools , site ,implementation,chemical , Maintence
 • development , Occupation , health , Safety , risk

24-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลด้านความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล