• Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย
 • จัดทำแผน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

30-Nov-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานบุคคล ติดต่อหน่วยงานประกันสังคม

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล