• Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ตรวจสอบ งานฝ่ายวิศวกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมดูแล และพิจารณาการอนุมัติ
 • ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ ทักษะเทคนิคต่างๆ

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ซ่อมเเละบำรุงรักาาระบบประตูม้วนอัตโนมัติ
 • ประสานงานการติดตั้งประตูจนเเล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • เสนอขายสินค้า ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท
 • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายขาย
 • จัดทำเเผนการขาย วางเเผนการปฎิบัติงาน

09-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เขียนเเบบ 1 ปีขึ้นไป

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

08-Dec-16

 

Applied
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขางานออกแบบภายใน
 • ประสบการณ์ทำงานโครงการ 0-5 ปี
 • ถอดแบบประมาณราคาตกแต่งภายใน

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 – 35 ปี
 • ปริญาตรี – โท ทุกสาขา / มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 • ประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรม 0 – 2 ปี

07-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม
 • เพศชาย อายุ 24-40 ปี

07-Dec-16

 

Applied

ช่างเทคนิค

Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้เรื่อง ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

07-Dec-16

 

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

07-Dec-16

 

Applied
 • Purchase price follow up, negotiation & adjustment
 • Source new suppliers, select and evaluate
 • Cost Improvement Activity

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบโครงสร้างและตัวชี้วัดองค์กร, KPI, Quality
 • พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการทำงาน, TMG Quality System
 • มีความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ทำงานเป็นทีม

07-Dec-16

 

Applied
 • Signallling Maintenance Experience
 • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
 • providing rectification to all failures

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกรโทรคมนาคม

Stepwise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย หญิง ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
 • เป็นผู้มีมานะ ขยัน ต้องการความก้าวหน้า

06-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-5ปี เพศชาย การศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมพลังงาน หรือ
 • สาขาวิศวกรรมโยธา

06-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความท้าทาย ไม่กลัวงานหนัก

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
 • มีความรับผิดชอบ

06-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานบุคคล ติดต่อหน่วยงานประกันสังคม

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
 • ผ่านงานด้านการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย10ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจห้างค้าปลีกหรือมีสาขามาก่อน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล