• Experienced Broadcast Journalist.
 • Understanding of how social media platforms.
 • You will have a sound knowledge of English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • you will provide editorial planning.
 • You will manage the desk editing of daily Thai
 • You will report in both Thai and English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Shoot/Edit

British Broadcasting Corporation

กรุงเทพมหานคร

 • Shoot / Edit creative producer to join the Bangkok
 • Fluent Thai speaker, with excellent English.
 • Experienced in News and current affairs production

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Reporter

British Broadcasting Corporation

กรุงเทพมหานคร

 • Command of both Thai and English language
 • With a strong screen presence and broadcasting.
 • Knowledge of politics and economics.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรืออื่นๆ
 • มีความสนใจข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงิน หุ้น
 • มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการรายงานข่าวทางโทรทัศน์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องในงานข่าว
 • มีมุมมองเชิงประชาธิปไตย
 • สนใจที่จะเรียนรู้ภาษา,สังคมและวัฒนธรรมของประเทศลาว

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารได้ดีทั้งการพูดและการเขียน
 • รายงานข่าว,เขียนข่าว

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วารสารศาสตร์,สื่อสิ่งพิมพ์
 • ทำข่าวออนไลน์ขึ้นเว็บไซต์บริษัท

26-Oct-16

 

Applied
 • อัพเดทตารางการออกอากาศของช่อง (Playlist)
 • อ้างอิงสถิติจาก Statistics ในการจัดเรียง
 • จัด Content แต่ละส่วน ทั้ง Spot, MV

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years of art direction experience
 • Bachelor Degree in Communication Arts
 • Sound skills in Photoshop and Illustrator

25-Oct-16

 

Applied
 • สามารถในการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ Light room
 • ถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR ได้
 • คัดเลือกใบสมัครจากผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้ามา

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Translation, English Literature
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Ability to work under time constraints

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • PC skills in Microsoft Office
 • Male/Female with experience as Sales

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านสายกีฬาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อสายกีฬา
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วาง แผนงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์
 • ชอบคิดประเด็นในการพีอาร์ เขียนข่าว-เขียนสกู้ปได้ดี
 • หากเคยมีประสบการณ์ตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in advertising, printing or creative
 • Good command of written and spoke English.
 • Portfolio presentation for interview

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Audio engineering
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Knowledge of audio engineering,IT system,Protools

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.80 ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ศึกษาอยู่ในสาขาที่เปิดรับสมัคร

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Has experience in production at least 1-2 year
 • Be able to write script, and control the show
 • Have creativity in idea and content initiation

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการตลาด Online, Brading
 • มีความรู้ด้าน HTML, Photoshop
 • สนใจงานด้านเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต Social Media

22-Oct-16

 

Applied
 • Male or female age 27 – 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 5 years experience in TV Producer

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible on reporting news on State Enterprises
 • Online reporting assignments as dictated
 • Responsible crime news and general news

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. PR Consultant

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great communicator with client
 • Work in a small, talented group
 • Business Development

21-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการประสานงานการจัดรายการวิทยุ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนข่าว ทำสกู้ปและส่งข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนทุกแขนง
 • สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review China-focused videos of business & tourism
 • Internet-based role for you to work from anywhere
 • Media professionals with strong English skills

13-Oct-16

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Marketing Department for an Entertainment channel
 • Total experience in Mkt: 4-5 years.

12-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • TV Programming manager
 • Zee Nung is seeking Manager Position in Television
 • 4-6 Years of Programming Experience in television

12-Oct-16

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Zee Nung is seeking Senior Position in Advertising
 • Advertising Sales Head
 • 6-8 Years of Sales Experience for Ad sales

12-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล