• 5 years’ experience working offshore
 • materialman
 • storeman

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

19-Oct-16

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมวางแผนงานด้านการผลิตอาหาร
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลความสูญเปล่า

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
 • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล