Factory Manager (Beverage)

Dedica Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Degree in Food Sciences, Food Technology.
 • Strong experience in running beverage factory.
 • Good command of English.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MaleI Female, not over 45 years old
 • Degree or higher in Chemistry, Food Science
 • 8 years’ experience in Quality Systems

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 35 - 45 years old
 • Degree or higher in Chemistry, Food Science
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

(Urgent) Production Leader

Factory in Nakornpatom

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • TOEIC Score is up to 400 score
 • Understanding GMP/ HACCP and FSSC22000

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการตลาด 2 ปี ขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล