• Bachelor Degree in Food Science, Food Technology
  • Knowledge in HACCP, GMPs system.
  • Good in written and spoken English.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานประเภทอุตสาหกรรมอาหาร

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล