• Medical device background
  • Latex dipping, condom dipping experience
  • Design & Development experience

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมวางแผนงานด้านการผลิตอาหาร
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลความสูญเปล่า

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Power

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล