• Bachelor or higher of Rubber Technology
  • 0 - 2 year(s) experience in related field
  • New graduates are also welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
  • Deployment of Tyre Testing Machine
  • Operation of Tyre Testing
  • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล