• Deployment of Tyre Testing Machine
  • Operation of Tyre Testing
  • Bachelor’s degree in the Engineering field

09-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล