• 5 years’ experience in stock control
 • At least Technical Diploma in Industry or related
 • Good analytical and planning skills

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Production or Maintenance
 • Knowledgde operating machineryand, PLC, ISO
 • Excellent communication and interpersonal skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร
 • แก้ไขปัญหาระหว่างการเดินเครื่อง

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • ตรวจสอบกระบวนการผลิต พร้อมบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ
 • ทักษะในการสื่อสารทำความเข้าใจ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงาน
 • การควบคุมการผลิต ควบคุมและบริหารกระบวนการผลิต
 • การจัดการทั่วไปในฝ่าย การจัดการ และมอบหมายทั่วไป

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต 1 ปี
 • บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบ
 • สำรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักร

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานโรงงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานโรงงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล