Planning- Raw Material Manager (Food)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 8 year experience in food industry
 • Degree in Food Technology or related fields
 • Experience in supply planning

09-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณตามสายงานไมนอยกวา 5 ป
 • หรือประสบการณธุรกิจงานพิมพบรรจุภัณฑ
 • หากมีประสบการณดานระบบ ERP จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning manager/ Production Planning Manager
 • Food Manufacturing / FMCG
 • Good English communication

08-Dec-16

 

Applied

AGM/Manager Planning, Logistic & Warehouse

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Planning
 • Logistic
 • Management

07-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

07-Dec-16

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • No experiance nesessary.
 • 5 day working week.
 • New exciting poisition.

06-Dec-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล