• Control production line
  • Bachelor's degree in any Engineering
  • 2 years in control production line

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

19-Oct-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
  • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

19-Oct-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล