Logistics Manager

JAC International

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Logistics & Warehouse function
 • SAP
 • financial planning and budgeting processes

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้น
 • เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านงานพ่นสี

02-Dec-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

02-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล