• Pricing the proposed solutions
 • Install and commission the equipment
 • Complete the acceptance protocol of the equipment

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา, ตรัง,สตูล
 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา, ตรัง,สตูล
 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา, ตรัง,สตูล
 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล