• Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Working experience 5 years and above in related
 • Analysis and prepare standard margin by customer

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชีเกี่ยวอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. Accounting Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ ประมวลกฎหมาย

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีฯ

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดซื้อ ขาย และภาษี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี - การเงิน
 • เพศชาย /หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ในระดับเจ้าหน้าที่บัญชี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล