• Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21-Oct-16

 

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

17-Oct-16

 

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล