• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

05-Dec-16

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

02-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล