• 6 years of working experience
 • 2 years in cost accounting.
 • Degree in Accounting, Financial

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of import and export
 • 3 + years accounting experience in a manufacturing
 • Supervision of the accounts receivable

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experience in finance
 • Good command of English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA in accounting/finance with good English
 • 5 years of experiences in GL accounting
 • Thai Accounting Law, Thai Tax Law, BOI, VAT, GAAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย3 - 5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sales invoices, receipts and tax invoices
 • Prepare Output VAT Report
 • Degree or higher in Accounting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma,Bachelor's Degree
 • ติดต่อประสานงานกับ Audit
 • เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • 5 Years experience of A/P and A/R
 • Diploma, Bachelor's Degree or higher

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส ปริญญาตรี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำสรุปค่าน้ำค่าไฟของร้านค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ
 • ตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Accounting, Business
 • 5 - 7 years in a similar capacity within direct
 • Experience in Chemical/Polymer

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support the growth of the company in Thailand
 • Directly coordinate company financial planning
 • Monitor and analyse monthly operating results

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางค้านบัญชีต้นทุน
 • มีความตั้งใจ และเข้าใจในงานบัญชีต้นทุน
 • มีความพยายาม และอดทนในการเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านระบบบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ผ่านงานบัญชีอย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำโปรแกรมบัญชี Express ได้
 • มีรหัสขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบการเงิน,ภาษีต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting & Finance Manager
 • 140,000 baht
 • Rayong

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years of experience in Accounting
 • Acknowledge in BOI, IMPORT-EXPORT
 • Able to operate SAP. CPA is preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • finance accounting
 • finance report
 • accounting audit

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master in Accounting
 • At least 6 years’ experience in accounting field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28+ ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Record credit note and expenses
 • Age between 21 - 25 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Wellgrow Plast Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศหญิง อายู 20-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting, finance, manufacturing, chonburi, cost
 • raw material, work in process, COGS, inventory
 • furniture, manufacturing, product cost

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา คณะบัญชี ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Accounting ,Costing or Finance
 • 3 years of experiences in Accounting
 • Good Command in English and SAP experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wellgrow Industrial Estate
 • Accountable person
 • Good in English especially in reading/ writing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • minimum of 5 years of experience in costing
 • analytical, communication and interpersonal skills
 • standard costing and variance analysis

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA/MA in Accounting, Finance with fluent English
 • Strong knowledge of Thai Accounting Law, Tax
 • Knowledge on freight forwarding accouting

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • รับนโยบายจากหัวหน้าแผนกเพื่อนำไปปฏิบัติ
 • หน้าที่อื่นๆ อันสัมพันธ์กับหน้าที่หลัก

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี
 • มีจิตใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance Department Manage
 • Accounting & Finance Manager
 • Accounting & Finance Department

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Good understanding of tax rules and regulations
 • Able to work immediately

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล