• Financial Analyst, Business Analyst
 • Finance, Accounting
 • analytical skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied

Treasury

PPC Asian Insulators Co., Ltd.

สิงห์บุรี

 • Bachelor’s Degree in finance or accounting
 • At least 5 years of treasury or finance
 • Very good command of spoken and written

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 5 years experience in Cost accounting
 • Be able to communicate English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การจัดการ
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, GMP, HACCP
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor‘s or Master‘s degree in Engineering.
 • Experience in electronics/Optical/Automotive.
 • Good understanding of purchasing, production.

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ Audit งานบัญชี
 • มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

21-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

21-Oct-16

 

Applied
 • 5-8 years experiences in related function
 • Knowledge in taxation and BOI
 • Bachelor’s Degree Accounting or Finance

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี จบบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อยสองปี
 • เคยทำงานบัญชีต้นทุนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years old
 • Degree or higher in Accounting
 • Good knowledge of Standard Cost

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • Costing Accountant
 • Calculated cost of daily waste
 • Prepare daily waste report and analysis.

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years of internal audit experience.
 • To be a valued member of the Internal Audit.
 • Professional Accounting Qualification.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ Years Accounting/Finance or Analytics
 • Strong Analytical,Quantitative Presentation Skills

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 20 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

20-Oct-16

 

Applied
 • taxation and BOI, Accounting Manager, Finance
 • Accounting Manager Automotive, Finance manager
 • Finance Automotive, Good English, SAP, ERP

20-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียด รอบคอบ

20-Oct-16

 

Applied
 • budgeting, costing and business analysis, food
 • Banking Loan and Packing Credit
 • project feasibility study and CAPEX

20-Oct-16

 

Applied
 • Age 25-27 Years / Male or Female
 • degree in Auditing, Accounting, Business Adminis
 • 1-3 years’ experience in Audit function

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female age 30-40 years.
 • Bachelor’s Degree Economics,Accounting,Supply Chai
 • 5 years of experience in purchasing in Spare Part

20-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Accounting/Finance/Business Admin
 • 5-8 years working experience in costing role
 • Directs, develops and controls activities

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Accounting or Finance
 • Knowledge in taxation and BOI
 • Strong analytical skills

19-Oct-16

 

Applied
 • Review costing transations to ensure correctness
 • Support Feedmill BOL & Tax information
 • Coaching and support the development finance team

18-Oct-16

 

Applied
 • Japanese, General Manager, Manufacturing
 • Accountant, Financial, Saraburi
 • Management, Back office, Senior

18-Oct-16

 

Applied
 • Checking the correctness of payment document
 • Print out “Partial payment” report
 • Prepare and distribute vat document & tax invoice

18-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบบัญชีทั้งระบบ
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขายและรายงานภาษีต่าง ๆ
 • สามารถปิดงบได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และกระทบยอดบัญชีต่างๆ

18-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำ Cash flow,ติดตามทวงถามหนี้
 • ปริญญาตรี-บัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินหรืองานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงาน,ตรวจสอบเอกสาร
 • มีประสบการณ์สมุห์บัญชี 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน และมีความอดทน

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience in external audit preferred
 • Good command of English

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ / การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 3-5 ปี
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 25-35 years old
 • 1-2 years experience in BOI
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีได้

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านบัญชี หรือ การเงิน

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและมีความละเอียดรอบคอบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

11-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

11-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Cost accountant
 • food manufacturing
 • costing and accounting

28-Sep-16

 

Applied
 • ACCOUNTING, FINANCE, COSTING, PRODUCTION,
 • OPERATIONS, PLANNING, STRATEGY, DEMAND, FORECAST
 • Finance, Production, Costing, Accounting

28-Sep-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล