• Accounting Management Experience (Service&Food)
 • CPD Certificate
 • Good command of English language

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักณ ที่จ่าย
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ซื่อสัตย์ สุจริต

21-Oct-16

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • — การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • — ประสบการณ์:ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านงานการเงินหรือบัญ
 • Good relationship, Teamwork/Cooperation

21-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • Minimum Bachelor degree in Accounting
 • Experience in budgeting, forcasting and costing
 • Can communicate in English

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ทางด้านธุรกิจ Leasing

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

17-Oct-16

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
 • มีความอดทน ละเอียด และกระตือรือร้นในการทำงาน

17-Oct-16

 

Applied

Operation Manager

O2 Group

ปากเกร็ด

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 เป็นต้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน

17-Oct-16

 

Applied

Sr.Accountant (Finance)

East West Seed Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Cash and bank management
 • Oversea & inter-company payment
 • Expense control

17-Oct-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Female, age between 25-30 years old
 • Negotiable Salary

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล